راه اندازی شعبه شماره دو شرکت مشاوران کاوش

با لطف الهی، شعبه شماره دو شرکت مشاوران کاوش در برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر افتتاح گردید. فعلا زمان حضور کارشناسان شرکت در این مرکز روزهای دوشنبه ساعت 9 صبح الی 13 می باشد.