تبریک پیروزی

پیروزی بزرگ حسن روحانی را به عموم ملت ایران تبریک می گویم.