رای من به روحانی

من در انتخابات پیش رو  

برای توسعه کارآفرینی، 

برای توسعه اقتصادی کشور، 

برای توسعه فرهنگ اخلاق مداری، 

و ... برای حفظ وطن از نااهلان،

به حسن روحانی رای خواهم داد...

چرا که معتقدم ملت ایران از نیمه راه بازنمی گردد