خواندن رمان

من اعتراف می کنم که بعد از این همه سال تاحالا به غیر از 

کتابهای درسی و دانشگاهی و همچنین مطالعات آزاد در 

زمینه های مرتبط با تحصیلاتم و همچنین کتابهای تاریخی و 

سیاسی و دینی تاکنون یک رمان هم نخوانده بودم!!! در یکی 

دو ماه گذشته اتفاقاتی افتاد که باعث شد من به خواندن رمان

 روی بیاورم و تازه متوجه بشم که از چه چیز گرانبهایی در عمرم

 غفلت کرده بودم. خواندن رمان واقعا به آدم احساس آرامش 

خاصی می دهد و در تکامل شخصیت فرد می تواند بسیار 

موثر باشد.