گواهینامه EQS انگلستان

با قرارداد منعقدشده بین دفتر نمایندگی شرکت EQS انگلستان و

 موسسه آموزش مجازی پارس از این به بعد کلیه شرکت کنندگان

 در دوره های این موسسه می توانند گواهینامه معتبر پایان دوره

 EQS انگلستان را دریافت نمایند.