مرگ صنعت خودروسازی کشور

در این چندروز شاهد تبلیغات گسترده خودروی دانگ فنگ H30  توسط شرکت ایران خودرو هستیم.

واقعا صنعت خودروسازی کشور به چه سمتی در حال حرکت است که بعد از این همه سال شاهد 

مونتاژ محض این خودروی چینی توسط بزرگترین خودروساز کشور هستیم.

جالب است که این خودرو تنها ظاهر داشته و هیچ استاندارد ایمنی ای ندارد.

به نظرم امروز، رسما روز مرگ صنعت خودروسازی کشور می باشد.