کاهش چشم گیر ظرفیت دکترای کارآفرینی آزمون سراسری

در دفترچه دکترای آزمون سراسری سال 94 دانشگاهها ظرفیت رشته کارآرفرینی برای افزایش کیفیت و بهبود دانشکده کارآفرینی کاهش یافته است

ظرفیت پذیرش بصورت زیر است:

دانشگاه تهران- روزانه 5 نفر - شبانه 4 نفر

پردیس قم دانشگاه تهران -  روزانه 3 نفر - شبانه 2 نفر

دانشگاه رازی کرمانشاه - روزانه 2 نفر

جمعا = 16 نفر