دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش


 دکتری - مدیریت تکنولوژی گرایش مدیریت نوآوری - دانشگاه تهران

کارشناس ارشد- مدیریت کارآفرینی - دانشگاه تهران

کارشناسی - مهندسی صنایع - دانشگاه آزاد تهران جنوب


جهت دریافت روزمه کامل، 
اینجا را کلیک نمایید.